Ako na škole

Pozývame na diskusný večer na tému: sochárske vzdelávanie v súčasnosti.

21. 6. 2017 (streda)

18:00

Kunsthalle KLUB

Vstup voľný

Moderovaná diskusia na tému sochárske vzdelávanie v súčasnosti s pozvanými hosťami katedier sochárstva na Slovensku:

Ján Hoffstädter, vedúci Katedry Socha, objekt, inštalácia, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava

Ivana Sláviková, vedúca Katedry sochárstva a priestorovej tvorby, Akadémia umení v Banskej Bystrici

Radovan Čerevka, Katedra výtvarných umení a intermédií, Technická univerzita v Košiciach

Diskusiu uvedie a moderuje: Vladimíra Büngerová, kurátorka Zbierky moderného a súčasného sochárstva Slovenskej národnej galérie v Bratislave.

Hostia predstavia fungovanie, aktivity a výsledky jednotlivých ateliérov, ich študentov a absolventov, spoločne budú diskutovať o význame a budúcnosti štúdia a uplatnenia absolventov sochárstva.

 

Katedra Socha, objekt, inštalácia na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave spája tradíciu a aktuálny pohľad na výtvarné umenie. Jej dnešná podoba ponúka poslucháčom štúdium klasických techník i najsúčasnejších trendov v trojrozmernom výtvarnom umení, od klasického objektu, inštalácie či interaktívnej skulptúry k prienikom s novými médiami, animáciou, videom a videoinštaláciou. Ťažiskom pri hľadaní vlastného rukopisu i názoru je konfrontácia vlastných postupov s čo najširším prehľadom o tendenciách súčasného umenia. Katedra okrem základných študijných možností ponúka študentom nové predmety s prizvanými domácimi aj zahraničnými lektormi a tiež rôzne workshopy a plenéry pre študentov.


Zámerom Katedry sochárstva a priestorovej tvorby na Akadémii umení v Banskej Bystrici je odhaľovať a prehodnocovať stereotypy výtvarného videnia a myslenia s dôrazom na individuálnu formu skúsenosti a zodpovednosti pri vzniku a aplikácii výtvarných vyjadrovacích prostriedkov. Takisto rozvíjanie schopností poslucháčov kreatívne vnímať a tvorivo využívať materiál, sociológiu vecí, objektov a širšie kultúrne, sociálne a environmentálne kontexty ako podnety pre individuálne, tvorivé riešenia. Katedra študentov vedie k experimentálnemu narábaniu s jazykom umenia vo vzťahu k prostrediu s cieľom rozširovať jeho vyjadrovacie možnosti, formovať individuálne pracovné a výskumné postupy ako aj schopnosť kritickej reflexie svojej tvorby.

 
V rámci Ateliéru slobodnej kreativity 3D na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach sú poslucháči smerovaní k reflexii a sondovaniu okolia, aktuálnych sociálno-spoločenských javov, či vlastného uvažovania o sebe samom. Teoretický prehľad je prehlbovaný formou individuálnych a kolektívnych prezentácií, spoločných diskusií s pozvanými umelcami a teoretikmi, ale aj odborníkmi z iných oblastí či štúdiom literatúry týkajúcej sa zásadných otázok umenia a filozofie. Od študentov sa očakáva nastolenie vlastného autorského programu, ktorý je prejavom autonómneho umeleckého myslenia, rovnako tak zvládnutie a zúročenie praktických znalostí počas štúdia v ľubovoľnom médiu od klasického sochárstva až po konceptuálne projekty či video. 

 

Facebook event